Vodič za maturante

Srednjoškolsko obrazovanje u svim strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada. Provedba, organizacija i ocjenjivanje završnih radova su u nadležnosti škole, a postupak je reguliran pravilnikom. Obrana završnog rada moguća je tek nakon što je učenik pozitivno ocijenjen iz svih predmeta.

Učenici završnih razreda četverogodišnjih strukovnih škola mogu polagati državnu maturu. Položena državna matura je nužna za nastavak obrazovanja na fakultetima i veleučilištima. Provedba, organizacija i ocjenjivanje državne mature su u nadležnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Na državnoj maturi polažu se obavezni predmeti (hrvatski jezik, engleski jezik i matematika) na osnovnoj ili višoj razini. Prema zahtjevima željenih fakulteta prijavljuju se i polažu i izborni predmeti.

Važni datumi

Rok za određivanje tema na prijedlog stručnih vijeća

15/10/2020

Rok za određivanje tema na prijedlog stručnih vijeća

15/10/2020

Teme mentori šalju mailom ravnateljici do 14. 10. 2020.

Izbor teme završnog rada

28/10/2020

Izbor teme završnog rada

28/10/2020

Mentori dostavljaju mailom ravnateljici i učeničkoj referadi popis učenika s popisom odabranih tema.

Imenovanje Povjerenstva i Školskog prosudbenog odbora

27/11/2020

Imenovanje Povjerenstva i Školskog prosudbenog odbora

27/11/2020

Rok za prijavu obrane završnog rada (zimski rok)

30/11/2020

Rok za prijavu obrane završnog rada (zimski rok)

30/11/2020

Zimski rok polaganja završnog rada

04/02/2021

Zimski rok polaganja završnog rada

04/02/2021

Završni rad je potrebno predati tijekom siječnja 2021., najkasnije 10 dana prije obrane završnog rada.

Podjela svjedodžbi završnog rada

11/02/2021

Podjela svjedodžbi završnog rada

11/02/2021

Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

01/04/2021

Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

01/04/2021

Rok za prijave naučničkih ispita

18/05/2021

Rok za prijave naučničkih ispita

18/05/2021

Rok za predaju završnog rada u ljetnom roku

20/05/2021

Rok za predaju završnog rada u ljetnom roku

20/05/2021

Učenici predaju završni rad koji ima tablicu evidencije obaveznih konzultacija kod mentora u urudžbeni zapisnik – uč. referada. Najkasniji rok za predaju je 20.5.2021. do 14 sati.

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – ljetni rok.

24/05/2021

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – ljetni rok.

24/05/2021

Preuzimanje se odvija od 24.5. – 26.5. 2021.

Obrana završnog rada – ljetni rok

01/06/2021

Obrana završnog rada – ljetni rok

01/06/2021

Obrana će se odvijati prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Obrana završnog rada – ljetni rok

02/06/2021

Obrana završnog rada – ljetni rok

02/06/2021

Obrana će se odvijati prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Svečana podjela završnih svjedodžbi

29/06/2021

Svečana podjela završnih svjedodžbi

29/06/2021

Prijava obrane završnog rada u jesenskom roku

09/07/2021

Prijava obrane završnog rada u jesenskom roku

09/07/2021

Rok za predaju završnog rada u jesenskom roku

09/07/2021

Rok za predaju završnog rada u jesenskom roku

09/07/2021

Učenici predaju završni rad koji ima tablicu evidencije obaveznih konzultacija kod mentora u urudžbeni zapisnik – uč. referada. Najkasniji rok za predaju je 9.7.2021. do 14 sati.

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – jesenski rok.

20/08/2021

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – jesenski rok.

20/08/2021

Obrana završnog rada – jesenski rok

24/08/2021

Obrana završnog rada – jesenski rok

24/08/2021

Obrana će se odvijati prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Obrana završnog rada – jesenski rok

26/08/2021

Obrana završnog rada – jesenski rok

26/08/2021

Obrana će se odvijati prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Podjela završnih svjedodžbi nakon jesenskog roka.

30/08/2021

Podjela završnih svjedodžbi nakon jesenskog roka.

30/08/2021

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

30/11/2021

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

30/11/2021

Rok za predaju završnog rada u zimskom roku

24/01/2022

Rok za predaju završnog rada u zimskom roku

24/01/2022

Učenici predaju završni rad koji ima tablicu evidencije obaveznih konzultacija kod mentora u urudžbeni zapisnik – uč. referada. Najkasniji rok za predaju je 24.1.2022. do 14 sati.

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – zimski rok.

27/01/2022

Mentori preuzimaju sve završne radove iz učeničke referade – zimski rok.

27/01/2022

Obrana završnog rada – zimski rok

03/02/2022

Obrana završnog rada – zimski rok

03/02/2022

Obrana će se odvijati prema unaprijed objavljenom rasporedu.

Podjela završnih svjedodžbi nakon zimskog roka.

07/02/2022

Podjela završnih svjedodžbi nakon zimskog roka.

07/02/2022

Posljednji dan izbora teme završnog rada

31/10/2023

Posljednji dan izbora teme završnog rada

31/10/2023

Prijava obrane završnog rada – za ljetni rok

29/03/2024

Prijava obrane završnog rada – za ljetni rok

29/03/2024

Prijava obrane završnog rada – za jesenski rok

28/06/2024

Prijava obrane završnog rada – za jesenski rok

28/06/2024

Prijava obrane završnog rada – za zimski rok

29/11/2024

Prijava obrane završnog rada – za zimski rok

29/11/2024